Ще се намерят ли поангелите 48 Български депутати в този безРОДен парламент!?

в България

Магда Ташева : ” До Добрин Чайлев, Boriana Kozhuharova и другите ФБ-приятели, които питат има ли начин да бъде сезиран Конституционният съд и как могат да се съберат 48 подписа на депутати, предвид факта, че АТАКА има само 11 места в този парламент. Отговарям – трудно! Ние знаем какво да правим, винаги сме го правили без някой да ни подсказва. Но с 11 депутата не можеш да пребориш цялата изпълнителна власт (правителството) и неговото парламентарно мнозинство. Давам пример – подписката ни за вот на недоверие заради свободното нахлуване на ислямистите в България и отказа на Борисов да прави армията на границата е от 11 ноември 2015 г. Тя не можа да събере и 28 подписа, камо ли 48. Прочетете предложението ни, което бе бетонирано с железни мотиви – те са изложени в тази публикация на “Класа”. Още чакаме 🙁 ”

Автор: klassa.bg

АТАКА СТАРТИРА ВОТ НА НЕДОВЕРИЕ ЗАРАДИ ПРИШЪЛЦИТЕ

Партия АТАКА стартира инициатива за вот на недоверие към кабине­та „Борисов 2“ за провала на вътрешното министерство, изразяващ се в несправяне с безконтролното и незаконното нахлуване на миг­ранти в страната ни. Предложението се намира в парламентарната стая на националистите, които приканват колегите си от всички групи да го подкрепят. За да влезе в пленарната зала, вотът на недоверие трябва да събере подкрепата на 48 народни представители.

Кабинетът „БОРИСОВ 2“ оставя незащитена границата с Турция, откъдето минават 98% от мигрантите

Сегашното правителство на Република България се провали в политиката си спрямо нелегалните мигранти, нахлуващи в България, посочват от АТАКА. То води полити­ка на делегитимация на държавната граница, която ще има за последица само едно – нарушаване на терито­риалната цялост на държавата в резултат на ислямски сепаратизъм, подмяна на държавотворния христи­янски народ – българите, с радика­лизирани ислямски маси от Близкия изток и Африка, пишат в мотивите. Посочва се още, че със съдействието на Държавната агенция за бежанците и дирекциите „Миграция“ и „Гра­нична полиция“ на МВР мигрантите биват внасяни в страната с правно и фактически несъстоятелната и не­вярната квалификация „бежанци“.

Правителството упорито отказва да възложи на Българската армия да охранява границата ни. Нещо, което вече направиха в Унгария – страна членка на ЕС и НАТО. То има всички законови основания да го направи и

нито едно оправдание за пасивността си,

смятат депутатите от АТАКА.

Те посочват, че съгласно чл. 3, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръже­ните сили на Република България (ЗОВСРБ) „отбраната на Република България е система от политически, икономически, военни, социални и други дейности за осигуряване на стабилна среда на сигурност и за подготовка и осъществяване на въ­оръжена защита на териториалната цялост и независимостта на държа­вата“. Съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 от ЗОВСРБ, „отбраната осигурява съз­даване, поддържане и използване на необходимите ресурси на страната за формиране и поддържане на ста­билна среда за сигурност“, която дейност според ал. 2, т. 7 от същата разпоредба се осъществява и чрез „охрана на държавната граница“.

Над 1100 лв. плаща българският данъкоплатец за издръжката на един пришълец. Снимката е от столичния квартал „Овча купел”, където често се вдигат на бунт и недоволстват от помощите, които получават

Сред допълнителните задачи, кои­то чл. 57, т.т. 1 и 2 от ЗОВСРБ вменя­ват на Българската армия за изпълне­ние в мирно време, са „1. Оказване съдействие на органите за сигурност в борбата им срещу разпространява­не на оръжия за масово унищожение, незаконен трафик на оръжие и меж­дународен тероризъм;“ и „2. Участие в охраната на стратегически обекти, на обекти и системи от критичната инфраструктура (…), както и в опе­рации за пресичане на терористични действия“. В ал.1, т. 18 от Допълни­телните разпоредби към ЗОВСРБ е дадено легално определение на „критична инфраструктура“, която се определя като „система от съо­ръжения, услуги и информационни системи, чието спиране, неизправ­но функциониране или разруша­ване би имало сериозно негативно въздействие върху здравето и безо­пасността на населението, околната среда, националното стопанство или върху ефективното функциониране на държавното управление“.

Нелегалните мигранти необезпокоявано нахлуват през България към Европа

Тоест, държавната граница и всич­ки, свързани с нея съоръжения, сред­ства и системи за предотвратяване на незаконната миграция, трафика на хора, контрабандата, трансгра­ничната престъпност и международ­ния тероризъм, е част от критичната инфраструктура на страната, нераз­ривно свързана с гарантирането и обезпечаването на нашата национал­на сигурност.

Иначе казано, въпреки изрично­то определение по чл. 130, ал. 2 от ЗОВСРБ „охраната на държавна­та граница на Република България [да] се осъществява от съответните структури на Министерството на вътрешните работи (МВР)“, няма никаква законова пречка в случай на необходимост страната ни да гаран­тира и обезпечава своята сигурност, като възложи на Българската армия да изпълнява и задачи, свързани с непосредствена охрана на граници­те. Последните не само че са част от критичната инфраструктура (чието застрашаване поставя под въпрос ефективното функциониране на дър­жавното управление), но също така са част от външната граница на Ев­ропейския съюз (ЕС) и по дефини­ция се явяват преграда срещу неза­конната миграция, трафика на хора, контрабандата, трансграничната престъпност и международния теро­ризъм, в т.ч. – срещу „внасянето“ в ЕС на такива явления отвън.

В тази връзка мълчаливият отказ на премиера Борисов, министъра на отбраната Ненчев и на вицепремие­ра и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова да изпратят арми­ята за охрана на българо-турската граница, не е нищо друго, освен

отказ от упражняване на власт

още повече в ситуация, при която необходимостта от подобно използ­ване на въоръжените сили е продик­тувана от очевидната невъзможност на граничещата с България страна да контролира незаконния поток от чужди граждани, погрешно пред­ставяни пред нашата общественост като „бежанци“. Обезпечаването на собствената сигурност чрез изця­ло дефанзивни средства (които не включват каквато и да било агресия към трети страни или каквото и да било нарушаване на миграционни, бежански или хуманитарни стандар­ти) не може да се окачествява като „дипломатически скандал“ – ос­вен ако някой е поел ангажименти към трети страни, включващи отказ от сигурността и суверенитета на собствената държава.

Ислямът ще доминира в света, пише на плаката на този протестиращ

Още по-нататък – чл. 122, ал. 1 във връзка с ал.ал. 2 и 4 от ЗОВСРБ позволява Народното събрание или президентът да обявят извънредно положение „при възникване на опас­ност от въвличане на Република Бъл­гария във военнополитическа криза или във въоръжен конфликт (…)“. Чл. 123, т. 4 и 8 от ЗОВСРБ изрично поз­волява в случай на обявено извънред­но положение „държавните органи и въоръжените сили [да] контролират или забраняват преминаването през държавната граница на Република България [и да] контролират обек­тите от критичната инфраструктура на страната“. Из­вестна светлина в тази връзка за изясняване на по­нятието „извън­редно положение“ хвърля и легално­то определение от ЗОВСРБ, според което „Криза“ е нестабилност в политическата и обществената сфера, предизвикваща рязка промяна на установеното състояние на иконо­миката и обществения живот“.

Едва ли трябва да привеждаме факти и аргументи за обосноваване на твърдението, че протичащите в Близкия изток процеси и предизви­каните от това миграционни вълни имат ясно изразен кризисен харак­тер, обясняват още националисти­те.

Според АТАКА кабинетът „Бори­сов 2“ оставя незащитена държавна­та граница с Турция, откъдето мина­ват 98% от мигрантите. Вместо това министрите се занимават активно с пропагандирането на нахлуващи­те маси като уязвими и беззащитни „жени и деца“, за чието обгрижване

българското общество трябва да отделя от оскъдните си публични средства

Правителствените служби и аген­ции действат ръка за ръка с турските, арабските и българските каналджии, като отказват да закрият многоброй­ните хостели, хотели и други неза­конни убежища и да задържи техни­те собственици. Представители на властта активно участват в

пропагандирането на ислямските нашественици като „бежанци“

(каквито те не са по силата на меж­дународното и националното право). Нещо повече, на 5 март т.г. кабине­тът в лицето на вицепремиерката Меглена Кунева обеща да раздаде милиони на медии и издателства със задачата да пропагандират не­законно проникващите в страната пришълци като „бежанци“, а съпро­тивата на българската нация срещу нахлуването – като проява на „нето­лерантност“.

ГЕРБ, ДПС и РБ приеха закони, улесняващи нахлуването на групи от мюсюлманския свят

За осъществяването на антидържавна поли­тика, още с идването си на власт сегашното правителство предприе няколко подмолни хо­дове:

– Кабинетът, в лице­то на вицепремиерките Меглена Кунева и Румя­на Бъчварова, подмени цялото ръководство на правителствените ди­рекции и агенции, както и управлението на цен­тровете за настаняване на нелегални мигран­ти. Ръководните кадри в тях бяха заменени с некомпетентни, нео­питни, но послушни чи­новници от партийната клиентела на управля­ващата коалиция, които да провеждат полити­ката на делегитимация на държавната граница и разрушаване на кри­тичната инфраструкту­ра на държавата;

– В израз на крещящ законодателен волун­таризъм парламентар­ното мнозинство на уп­равляващата коалиция в лицето на парламен­тарните групи на ГЕРБ, ДПС и Реформаторския блок приема закони, улесняващи нахлува­нето на организирани групи неидентифици­рани лица от целия мюсюлмански свят, кои­то внасят в България своята екстремистка идеология и бойния си опит от конфликтите в Сирия, Афганистан, Ли­бия, Мали, Сомалия и Еритрея.

Последният пример за волунтаризма на уп­равляващата коалиция е внесеният от Минис­терския съвет и гласу­ван почти на тъмно нов Закон за убежището и бежанците, влязъл в сила на 16 октомври т.г., в който има текстове, които грубо нарушават Конституцията на Репу­блика България (напри­мер чл. 27, ал. 2 и чл. 98, т.10) и Наказателния ко­декс. Например в своя чл. 8, ал. (7) този анти­държавен закон поста­новява: „Закрилата сре­щу преследване може да бъде предоставена от държавата, партии или организации, вклю­чително международ­ни организации, които контролират държава­та или значителна част от нейната територия, при условие че същи­те желаят и могат да предложат ефективна закрила, до която чуж­денецът има достъп и която няма временен характер.“

Питаме вносителите на този закон: на коя чужда (международна) организация се готвите да предадете контро­ла над територията на България?

loading...
Ще се намерят ли поангелите 48 Български депутати в този безРОДен парламент!? by

Последни от България

Отиди Горе