Вашият виртуален всекидневник за новини,анализи и коментари,като никой друг

Изкуството относно ”съжителството” (The publication is in English and Bulgarian)

в България
Loading...

Изкуството относно „съжителството“
От Slavyan Stoyanov

The publication is in English and Bulgarian
Изкуството е част от паметта на миналото. Мнозина се опитват да убедят обществото, че хората неоснователно се надигат, когато определени среди се опиват да подменят историята и отрекат робството. Това се прави все повече от най висока трибуна, дори от хора титулуващи се като историци. Пошло е твърдението, че някой не искал децата му да растат с усещане че дедите им са били роби и затова по добре да се заличи тази страница от миналото.
Смея да твърдя, че ако децата ви забравят това как дедите им са били поробени и не го съхранят в паметта си, те са потенциалните утрешни роби на същите стари поробители, които от години влагат милиони в неоосманската си доктрина.
Тази публикация не цели предизвикване на етническа омраза а напротив, една здравословна памет българска. За да живеем в мир, трябва да помним и не бъдете наивни. Дедите ни в миналото не са имали по слаба вяра от нас днес, дори напротив. Показвам ви картините с тяхната голота, защото тя показва по макар трагичен но все пак красив начин, това което и днес се случва. НЕ БЪДЕТЕ НАИВНИ.
Painting Title: The Captive (Turkish Plunder), 1885
Artist: Theodore Jacques Ralli (1852-1909) “Turkish Plunder” by Theodoros Rallis, 1885. Rallis painted this less than ten years after a Bulgarian uprising against the Turkish Ottoman Empire.
Заглавие на картината: Пленника (турски грабеж), 1885
Автор: Theodore Jacques Ralli (1852-1909) Картината е нарисувана по малко от десет години след българското въстание срещу турското Османската империя.
Fragment of the painting – Bulgarian slave.
Фрагмент от картината – българка робиня.
“The Bulgarian Martyresses”, 1877 painting by the Russian painter Konstantin Makovsky, depicting the rape of Bulgarian women by Africanised Ottoman bashi-bazouks during the suppression of the April Uprising a year earlier, served to mobilise public support for the Russo-Turkish War (1877–1878)waged with the proclaimed aim of liberating the Bulgarians.
Картината “българските мъченици” е нарисувана от известния руски художник Константин Маковски при завръщането си от пътуване до Балканите. През лятото на 1877 Маковски отива до Балканите, където прави скици, движейки се зад напредването на руската армия в Сърбия и България. Прави и картини по данни за бруталните репресии от страна на турските власти срещу народно въстание, което избухнало в България през 1876 г., както и на зверствата на башибозуците срещу цивилното население което направи силно впечатление на художника. Маковски създава една картина за кратко време и през 1877 г. вече е на показ в Санкт Петербург, всички пари от продажбата на картините той изпраща на България за да подпомогне засегнатото население. Руско-турската война (1877-1878)
Middle East White Slave Trade by J. Peellaser Date painted: c.1860
Близкия изток. Пазар на бели роби. Българи, сърби и гърци. Нарисувана от J. Peellaser 1860
Jaroslav Ċermák: Abduction of a Herzegovinian woman (1861); Dahesh Museum of Art.
Картина на Ярослав Чермак: Отвличане на жена от Херцеговина (1861); Датски музей на изкуствата.
Serbia
Serbia
Here are a few lithographs from the early 19th century illustrate the so-called. sexual violence during the war. Lithographs are mainly from Bulgaria and Serbia. Depicted are acts of gang rape, rape with objects and forced prostitution. It was first published in 1909 in Vienna in the collection “Balkangreuel” (atrocities in the Balkans). Testify to the psychological warfare waged by the Ottoman army against the Christian population. The first edition is limited and is not marketed. Out only 520 copies, which are distributed mainly among the Viennese elite. Seven years later, the collection was reissued, but again limited audience. The sketches are signed with a pseudonym Archibald Smith / Archibald Smith /. There are as bibliographic material in texts dedicated to the woman in the Ottoman Balkans. The real name of the illustrator is Gottfried Ziyben / Gottfried Sieben / – 1856-1918. He was an Austrian painter, writer and traveler.
Следват няколко литографии от началото на 19 век илюстрират т.нар. сексуално насилие по време на война. Литографиите са главно от България и Сърбия. Изобразени са актове на групови изнасилвания, изнасилвания с предмети и с принудително проституиране. За първи път са публикувани през 1909 г. във Виена в сборника „Balkangreuel“ (Зверствата на Балканите). Свидетелстват и за психологическата война, водена от османската войска спрямо християнското население. Първото издание е лимитирано и не е пуснато в продажба. Излизат само 520 копия, които се разпространяват основно сред виенския елит. Седем години по-късно сборникът е преиздаден, но отново за ограничена аудитория. Скиците са подписани с псевдонима Арчибалд Смит /Archibald Smith/. Срещат се като библиографичен материал в текстове, посветени на жената в Османския Балкан. Истинското име на илюстратора е Готфрид Зийбен /Gottfried Sieben/ – 1856-1918. Той е австрийски художник, писател и пътешественик.
Bulgaria
Bulgaria mass rape and mockery of Christian shrines
България, масово изнасилване и гавра с християнско светилище.
Haidouk detachment by Bulgarians, Serbs and Greeks revenge for abductions
Хайдушка чета от българи,сърби и гърци отмъщава за похищенията.
Rape in Bulgarian Village
Изнасилване в Българско село
Abduction of sexual slavery Serbia
Похищение на сексуални робини Сърбия
Turkish invasion of Christian lands was a disaster for Balkan peoples
Турска инвазия на християнските земи е бедствие за балканските народи
Massacre in Stara Zagora, Bulgaria. killed were between 14 000 and 15 000 Bulgarians, another 1,200 die to starvation and survival horror. In Turkey are kidnapped to 10,000 young boys, girls and women
Massacre in Stara Zagora, Bulgaria. killed were between 14 000 and 15 000 Bulgarians, another 1,200 die to starvation and survival horror. In Turkey are kidnapped to 10,000 young boys, girls and women

 

 Клането в Стара Загора България. убити са между 14 000 и 15 000 българи, още към 1200 умират глад и преживяните ужаси. В Турция са отвлечени към 10 000 млади момчета, момичета и жени.
Painting of Théodore Jacques Ralli. Slave from northern Greece
Картина на Théodore Jacques Ralli. Робиня от северна Гърция
1815 illustration of a British Captain horrified by seeing Christians from Europe worked as slaves in Algiers.
Илюстрация от 1815 на британски капитан ужасен от гледката как християни от Европа работят като роби в Алжир.
The Chios Massacre refers to the slaughter of tens of thousands of Greeks on the island of Chios by Ottoman troops in 1822.
Избиването на десетки хиляди гърци на остров Хиос от османските войски през 1822.
Great Serb Migration in front of Ottomans, 1690 – painting by P. Jovanovic 1895
Великата сръбска миграция заради османци, 1690 – живопис от П. Йованович 1895
Painting by Spanish artist Jose Jimenez Aranda from 1892 depicts a girl slave market, with an inscription in Greek on his chest that says “rose to 18 sells for 800 coins (pennies).” The picture is in the “Museo de Málaga”, she was in the museum “Prado”.
Картина от испанския художник Хосе Хименес Аранда от 1892 г. изобразява момиче на пазар за роби, с надпис на гръцки върху гърдите, който гласи: “Роза на 18 години се продава за 800 монети (гроша)”. Картината е в “Музео де Малага”, била е и в музея “Прадо”.
Sklavenhändler. Signed and dated ‘OTTO PILNY 1919’ (lower right). oil on canvas
Картина на Ото Пинли 1919. Пазар на бели роби.
Bashibazouks (in Turkish: başıbozuk) is the name for a type of irregular troops of the Ottoman Empire lead slaves of Belogradchik – Bulgaria
Башибозуци отвеждат роби от Белоградчик – България
Bashibazouks lead slaves from Bulgaria
Башибозуци отвеждат българи за роби
Bashibazouks bulgarian women along with their children into slavery
Башибозуци отвеждат българки заедно с децата им в робство.
Ottomans with Christian slaves, 1639 drawing.
Отоманци водят бели роби християни. Рисунка от 1639
Abduction of Christian slaves from the Balkans in the Ottoman Empire. Slavery was finally abolished in Turkey only by Mustafa Kemal Ataturk
Отвличане на роби християни от балканите в Османската империя. Робството е унищожено в Турция окончателно едва от Мустафа Кемал Ататюрк.
A Medieval painting showing Muslims branding Caucasian girls captured in sex-slave raids into Christian Europe. Muslims who purchased such girls in Islamic slave markets had them branded with red-hot irons.
Средновековна живопис показва мюсюлмани жигосват момичета от Кавказ, отведени сексуални робини от нападения в християнска Европа. Мюсюлманите, които са закупували такива момичета от ислямските пазари за роби ги маркирали с нажежени железа.
Slave market Rodos
Пазар за роби в Родос
La perla del mercader (The Merchant’s Pearl) (1884) by Chilean painter Alfredo Valenzuela Puelma. Muslim slave markets were the subject of numerous paintings by classical artists.
La perla del mercader (The Merchant’s Pearl) (1884) от чилийския художник Alfredo Valenzuela Puelma. Мюсюлманските пазари за роби са били обект за множество картини на класическите художници.
Muslims slaves were traded practically everywhere around the world. They expanded their slave raids wherever they could, often by entering through deception invited as foreign guests, and ending as thieves and mass murderers. Muslims amassed enormous wealth, not by innovation and contribution, but by selling slaves and acquiring booty, capturing kuffars who had to pay jizya. Those who could not afford jizya were either forced to convert to Islam or killed. Those who could provide jizya continued their trades and skills, under oppression and daily threats and harassment.
Белите роби на мюсюлманите са биле търгувани практически навсякъде по света. Те разширили своите нападения за роби, навсякъде където са можели, често чрез измама след като били поканени като гости от чужбина което и завършвало с кражби и масови убийства. Мюсюлманите натрупали огромно богатство, но не чрез иновации или някакъв добротворен принос а основно чрез продажба на роби и придобиване на плячка, също така и от данък който завладени християни трябвало да плащат. Тези, които не са можели да си позволят плащането на данъка са били или принуждавани да приемат исляма или убивани. Тези, които можели да си платят данъка им се позволявало да практикуват своите професии и умения, под ежедневен гнет, заплахи и тормоз.
Painting shows a young pre-teen white European male chained and lead with a black slave to the slave market by their Muslim slave captors.
Картината показва младо бяло момче от Европа заедно с черен роб на пазар за роби доведени от техните похитители мюсюлмани.
The Slave Market, Constantinople irst exhibited in London in 1838, the year of Allan’s election as President of the Royal Scottish Academy, this complex and ambitious picture confirmed the artist’s status as a pioneer of British Orientalist painting. In 1829-30 Allan had travelled to Constantinople with the ambassadors who concluded the treaty which ended the struggle for Greek independence from Turkish domination. In the central group of the painting, which was supposedly based on Allan’s direct experience, an Egyptian slave-merchant is shown selling a Greek girl to a Turkish Pasha on horseback. The melodrama of the scene with the girl being torn form her distraught family contrasts with the relaxed group of men about to be served tea. Allan brought back many Turkish items which he used when composing this picture.
Пазар за роби в Константинопол първо картината е изложена в Лондон през 1838 г., годината на изборите на Алън като президент на Кралската шотландска академия, тази сложна и амбициозна картина потвърждава статуса на артиста като пионер на Британската ориенталска живопис. През 1829-30 Алън е пътувал до Цариград с посланиците, които сключват договора който сложи край на борбата за гръцката независимост от турска власт. В централната група на картината, която е рисувана въз основа на пряк опит на Алън, един египетски търговец на роби който показва гръцко момиче на турски паша на кон. Мелодрамата на сцената с момичето е в отнемането му от семейството му което контрастира със спокойна групата от мъжете на които сервират чай. Алън илюстрира типичните турски пози, които той използва при изработването на тази картина.
The Barbary slave trade
Берберски пазар на роби
Slave Market. Jean-Leon Gerome (1824-1904).
Пазар за роби Jean-Leon Gerome (1824-1904).
Painting by Swiss artist OttoPinly from 1910 depicts Jewish and Muslim traders of women who show commodity of the buyers.
Картина от швейцарския художник Ото Пинли от 1910 г. изобразява еврейски и мюсюлмански търговци на жени, които показват стока на купувачи.
“Genoese merchants organized the slave trade from the Crimea to Mamluk Egypt.”
“Генуезките мюсюлмани търговци организират търговията с роби от Крим до мамелюкски Египет.”
The White Slaves of Barbary
Белите робини на берберите
A murder of Bulgarian peasants
Убийство на български селяни
Slaughter during the kidnapping of Armenian slaves
Клане по време на отвличане на арменски робини
“Turquia – La Circasiana Cautiva” [“Turkey – The Captive Circassian”]. Etching, nineteenth century. Drawn by F. Stone, engraved by R. A. Artlett. At the moment it is in Barcelona, etc., 1865.
“Turquia – La Circasiana Cautiva” [“Турция – пленена от черкези”]. Офорт, деветнадесетия век. Направен от F. Stone, гравиран от Р. А. Artlett. В момента е в Барселона, и т.н., 1865.
SLAVE MARKET By Johann Heinrich Ramberg, etching, on laid paper 1799
Пазар за роби от Йохан Хайнрих Рамберг, офорт, върху хартия 1799
Maurycy Gottlieb market for slave girls in Cairo.
Maurycy Gottlieb пазар за роби на момичета в Кайро.
“Mercado de esclavas circasianas en Constantinopla” [“Circassian Slave Market in Constantinople”]. 1853.
Черкезки пазар за бели робини в Константинопол 1853г.
Armenian 16 young girls raped and then crucified by the Ottomans in the area of the Der-es-Zor. 1915
Арменски 16 годишни момичета изнасилени и след това разпънати от турците в областта Der-es-Zor 1915.
Armenian woman slave (1919) In the 1920s, thousands of Armenian girls are raped sold into slavery or murdered
Арменско момиче робиня 1915-1923 Хиляди арменски момичета са изнасилвани, продавани в робство или избити.
The atrocities committed against the Armenian people of the Ottoman Empire during WWI are defined as the Armenian Genocide.
Зверствата извършени срещу арменския народ в Османската империя в по време на Първата световна война се определят като арменския геноцид.
Следващите картини са без описание

АвторSlavyan Stoyanov

Loading...

Последни от България

Отиди Горе