Финни обвивки или енерготела

в ПО СВЕТА

Днес е ред и на последната статия за тази година и тя е пак от книгата „Енергоструктура на човека и материята„. Разбира се, останаха много по-задълбочени теми като матричната структура на душата, какво представлява времето, положителните и отрицателни Системи, материята и хаоса, циклите в обществото, и много други интересни неща. Но любознателния читател ще ги открие и в цикъла „Златната раса“ в мрежата. Нека с Новата 2019 година, да погледнем навътре в себе си, да се обърнем към Знанието, което ни изпраща Самия Бог Създател на всичко и всички.
– “ Не е прав този, който казва „Не разбирам, но вярвам“. Защото зад всяко понятие, стои определена основа на Вярата. Ако нищо не си разбрал е невъзможно да достигнеш до Вярата. Единствено Знанията приети от Сърцето, определят твоята платформа на Истината, а следователно и насоката на Вярата.“. Това са Негови думи отправени към нас – земните хора, приети по телепатичен път от Авторите. Бъдете здрави и Вярвайте !

ФИНИ ОБВИВКИ ИЛИ ЕНЕРГОТЕЛА

Общи сведения

За „фините” обвивки на човека в общи линии е писано в различна литература, но в знанията за миналото отсъства конкретност. Освен това, старите знания е време да се обновяват, затова по дадената тема са назрели редица въпроси.
– Езотеричните знания ни съобщават, че човек има шест „фини” тела и едно физическо – обърнах се аз към Бога. Действително ли съществуват те или може би общото биополе на човека хората приемат за несъществуващи обвивки?
– Разбира се, обвивките съществуват – потвърди Бог. Ние ги наричаме енерготела. Откъде човек би знаел за тях, ако за това не са му съобщили Небесните Учители? Самият той не е способен да ги открие нито в този момент, a още по-малко, по-рано. И да си измисли подобно нещо също не е в състояние, защото не може да разбере целта на тяхното съществуване.
– Човек има много сложен „фин” строеж. Това е свързано с необходимостта той да осъществява взаимодействие между различните светове. Във връзка с това, че световете се състоят от различни материи и пребивават в различни измерения, то за да се свържат те едни с други, са необходими определени междинни конструкции, каквито са именно енерготелата. Енергозахранването на материалното тяло на човека се извършва от Определителя само чрез енерготелата. Без тях е невъзможно да се зареди физическото тяло с „фина” енергия. Освен това, човек изпълнява множество функции за Йерархичните Системи, за Земята, a и за себе си. Всичко това в съвкупност създаде необходимостта от изграждане на неговата многоизмерна структура. Но разбира се, освен обвивките, той разполага с редица други „фини” структури, за които засега никой нищо не знае.
– Способен ли е човек да се развива без дадените обвивки?
– Човек има примитивното разбиране, че цялото усъвършенстване се свежда към развитието на физическия мозък. Но вие знаете, че интелектуалната работа невинаги съпътства духовното развитие. Особено ако тя касае отрицателните индивиди. Затова, главното е положителният прогрес на душата.
– Какво е нужно на човека, за да премине на по-висок план на съществуване?
– Усъвършенстване. Само работата над себе си ще му позволи да преработи нужния енергиен диапазон и да го задържи в обвивките си. За да не се въплъщава повече на Земята, е необходимо човек да запълни астралната си обвивка с определени видове енергия при съответното развитие на всички други. А това вече ще съответства на запълването на матрицата с енергийните нормативи на енергиите от земното Ниво.
– Що за енергии са това?
– Това са енергии от материалния план. Индивидът е длъжен да натрупа максимално възможния диапазон от земните енергии. Без достигане на нормативните енергетични показатели, той не може да бъде преведен във Висшите сфери.
– Както ни е известно, страданията помагат на човека да се усъвършенства, да става по добър, по отзивчив. Той страда на Земята много и по най различни причини. Но за сметка на какво личността усеща страданието на душата? Когато страда тялото, това е разбираемо. Когато се измъчва душата, как усеща човек душевните мъки?
– Това са енергетични процеси, свързани с „фините” обвивки. Именно те дават възможност да се почувства страданието. Ако ги нямаше обвивките, то и страданията щяха да останат неусетени.
– След като имаме астралната обвивка на чувствата, значи усещанията за болка стават чрез нея?
– Да, за усещането на страданията астралната обвивка играе голяма роля. Тя придава на чувствата определена окраска. Обаче, дадената обвивка не е достатъчна. Страданието, това е импулс идващ от матрицата през всичките енерготела. Този импулс се формира от острата потребност за нещо. Тоест, възниква недостиг на някакви енергии. На душата нещо и е нужно, нещо не и достига, и импулса реорганизира недостигащото в усещане за страдание. Появява се желание или стремеж към каквото и да е, но към изменение на настоящото положение. Именно желанието показва каква е нуждата на душата за това, което не ѝ достига. И ако индивида не удовлетворява възникналата потребност или желание, то чувството на страдание ще се задълбочава.
– Трябва ли човек да се поддава на това чувство, ако то усъвършенства душата?
– Човек не е длъжен просто така да страда. Разрешено му е да страда само в някои конкретни ситуации, за да може нещо да разбере, да осъзнае, да се ориентира в нещо, да израсне по-високо отколкото е. В това е същността на страданията. Затова понякога са достатъчни дреболии, за да се измени неудовлетворяващото го настоящо положение, за да се избави от страданията или даже от лошото настроение. Човек трябва да измени нещо в живота си и тогава много неща ще се подобрят в положителна посока. Освен това, новото го обогатява с опит. Усъвършенстването не е в самото чувство на страдание, а в този резултат, което то дава за разбиране смисъла на нещата, в тяхното осмисляне.
– Съществува ли последователност в развитието на „фините” тела в човека?
– Всеки случай е сам за себе си. Но има и общ закон за всички тела, започвайки да действа от физическото тяло. Отначало трябва се развие астралното тяло – тялото на желанията. След това менталното, а по-нататък вече може да има и някои отклонения в зависимост от дейността на човека. Занимава ли се той с музика, с изкуство, с философия, медитация или четене на молитви. Някой нараства в себе си менталното тяло, друг каузалното. Индивидът може да развива едно или наведнаж няколко енерготела по свое желание. Това право се дава всекиму. Едни се възползват от това право, а други не.

„Финият” строеж на човека

– Къде се намират обвивките по отношение на физическото тяло на човека?
– Две от обвивките се намират извън предела на физическото тяло. Останалите са вътре в него. Обвивките са предназначени за работата на душата, затова и имат такова разположение.
– Кои две обвивки се намират извън физическото тяло?
– Извън материалната обвивка се намират най-грубите от енерготелата – ефирното и астралното (рис.2, В. 2). Разбира се, трудно би си представил човек подобна конфигурация, защото тя е многомерна, има своите особености, които не се вписват в обикновените представи. Разположението на енерготелата по отношение на душата
( рис. 2, В 1) и тялото ( рис.2, В 2) са различни.

В.1 – разположение на обвивките относно душата по честоти.
В.2 – разположение на обвивките в пространството относно тялото.

Рис. 2

– Защо ефирната и астралната обвивка излизат извън физическото тяло? Така се нарушава последователността на съединяването на обвивките една с друга.
– Последователността не се нарушава, защото физическото тяло е най-грубото, а останалите тела имат нарастващи по отношение на физическото тяло честоти. Те са разположени последователно, а обемите на обвивките не са свързани по никакъв начин с честотите на енергийните тела. Обемите на ефирната и астралната обвивка излизат извън пределите на физическото тяло и ясновидците ги виждат във вид на аура. Като правило, при човека, обема на астралната обвивка е най-голям. Менталната и последващите я обвивки, чак до духовната, имат много малки обеми, тъй като са слаборазвити. Те имат голяма концентрация на енергия и затова са способни да се разположат вътре в материалното тяло.
– А най-фините обвивки какъв строеж имат – еднакъв или различен?
– Всяко енергийно тяло е разчетено да работи с определен енергиен диапазон. Затова изпълнява своите задачи, което е и причина за индивидуалната обособеност в строежа му. Така например, астралната обвивка работи с човешките чувства, преработва ниския спектър на енергията и затова има съответния строеж. При това, в нея се намира механизъм за предаване на енергия от Определителя към физическото тяло, и механизъм предаващ енергията в обратен порядък, т.е. това са две подобни устройства. Едното предава енергия от високия диапазон към ниския, а другото – от ниския към високия. Такива механизми има във всяка обвивка и в това те са подобни. Но ако вземем менталната обвивка, то тя е свързана с човешкото мислене, и нейния принцип на работа, технология, и строеж са съвършено други, в сравнение с астралното тяло. Същото е и с всички останали обвивки.
– Физическото тяло има такова управляващо устройство, каквото е мозъкът. Той ръководи и свързва в едно всички физически процеси. „Фините” тела имат ли подобно устройство?
– Да, тези енерготела също имат управляващи блокове. Такъв блок също може да се нарече мозък, т.е. астрален мозък, ментален мозък, каузален мозък. Това устройство е този център, който регулира нормалното функциониране в конкретното „фино” тяло. Но всички центрове са свързани помежду си.
– След смъртта си, човек отхвърля част от „фините” си тела, т.е. „фините” тела се разделят на временни и постоянни?
– Да.
– Каква е базата за такова разделение?
– За това също има няколко причини: – Близостта на душата към материята и съединяването и с нея. Филтрация на ниските енергии. Те не се пропускат извън земния план. Всичко това води след себе си до създаването на временните обвивки. Те именно служат за преработка на грубите енергии в много по-фини. В постоянните обвивки попада вече най-висококачествения спектър на енергията.
– Кои обвивки се отнасят към временните, а кои към постоянните?
– Материалната, ефирната, астралната, и менталната обвивки се дават за един живот и са временни. Със смъртта на човека те се разделят и демонтират. Ефирната обвивка е твърде близка до материалното тяло. Тя го копира и поради това не се счита като отделно „фино” тяло. След смъртта на човека, още на третия ден тя бързо се разрушава. Каузалното тяло е предназначено за съединяването на постоянните конструкции с временните тела. То се съхранява за целия период на въплъщения на душата. Когато душата завърши цикъла си на развитие на Земята, то се демонтира. Тогава душата остава с постоянните си тела.
– С каква цел се дават временните обвивки?
– За натрупване от душата на определени качества. Чистите енергии преминават в матрицата. Това, което не е нужно на душата се натрупва във временните обвивки, и след това се отхвърля. Но тъй като при Нас нищо не се губи напразно, то този нисък енергиен спектър се използва за други цели. Временните обвивки се явяват своего рода филтри. Помагайки на личността да разработи някакви качества, те не пропускат в матрицата това, което не е нужно.
– Когато душата преминава от свят в свят, тя всеки път ли се облича с нови обвивки?
– Да. Новите енерготела са защитни и съответстват по материал на този свят, в който душата се изпраща. Външните обвивки винаги съответстват на материята на дадения свят. Това е твърде удобно, тъй като помага на душата да се вживее в най-различни светове. Именно защитната външна обвивка се явява това междинно звено, което съединява помежду им различните състояния и им позволява да си взаимодействат. Освен това, подобни защитни обвивки са изградени именно за процесите, които протичат в дадените светове.
– Когато човек завършва развитието си на Земята, той също ли получава нова обвивка за прехода му в друг свят?
– На душата се дава нова програма, която и дава възможност да извършва енергийни натрупвания от много по-високо Ниво. Новата обвивка се подбира в зависимост от набрания потенциал на душата и качеството на този свят, в който тя се намира. Обезателно се отчита потенциала на душата, понеже, ако обвивката не бъде разчетена за мощностните характеристики на душата, то външната обвивка няма да работи нормално или даже може да изгори. Ако обратно, дадат на душата обвивка с по-голяма мощност отколкото има самата тя, то на нея няма да й бъде по силите да управлява своята нова форма. Така, че на душата се дава не каквато и да е обвивка, а съответстващата ѝ по качествени показатели. Впрочем, много високи Същности не могат да бъдат вселени в земни физически обвивки, затова защото те (обвивките) са разчетени за потенциала на мощност на материалния свят, и не издържат твърде мощния потенциал на душата от висшестоящите Нива на Йерархията. Такива високопотенциални души просто ще разкъсат земните обвивки.
– Душите се спускат на Земята със защитни обвивки. Тоест, преди да бъдат изпратени в нашия свят, предварително им се поставят специални обвивки. А те откъде се вземат?
– Всичките временни обвивки за Земята се изготвят от определена Йерархична Система, която се специализира в тяхното производство.
– Постоянните обвивки душата сама ли наработва?
– Душата извършва натрупвания в тези обвивки, но самите конструкции се изработват от съответната Система.
– Сега на Земята от Космоса се спуска твърде голяма енергия. Ще помогне ли тя на земните души да се повдигнат на по-високо ниво – нали те частично я поемат? Или тази енергия се изпраща за други цели?
– Тя е предназначена за самата планета, не за хората. Макар разбира се, човешките обвивки на петата раса да се насищат с новата енергия, но това е временно, само докато се намират на Земята. Когато човека умре, цялата тази енергия ще се изпари, защото неговите обвивки не са приспособени за преработване и натрупване на дадения тип енергия. Затова Ние въвеждаме две нови обвивки.
– Нискоразвитите хора не се занимават с духовна работа, интелектуалците също. Те живеят основно с емоциите и затова при тях работят малък брой обвивки. Дават ли се на такива ниски индивиди по-малко обвивки? Могат ли да минат с три обвивки?
– Количеството енерготела при всички земни жители е еднакво, защото всеки има право да се развива всестранно. Във всеки момент те могат да задействат някое от „фините” си тела. По свое желание могат да се занимават с каквато и да било дейност. Най-често развитието върви паралелно в няколко направления.
– Икономически изгодно ли е за младата душа, току-що напуснала животинския свят, да й се сложат шест обвивки щом като тя не може да ги използва наведнаж?
– Това което определя броя на обвивките на хората е цивилизацията. За цялата цивилизация се разработва еднаква конструкция на човека. Това е свързано с функциите на човека и тези цели, които се поставят пред човечеството за един или друг период. Всяка човешка цивилизация има своята конструкция и затова обвивките са различни.
– Значи, всички цивилизации съществували на Земята са имали все пак различен брой обвивки.
– Да. Еволюцията на човечеството е изисквала да се внасят постоянно изменения в неговия строеж. Макар според вас човек да не се е изменил твърде много, но от първоначално създадения му вид малко е останало. Дотолкова се е усъвършенствал. Всички цивилизации са имали различен брой „фини” тела. Първите хора, диваците, са били само с две обвивки. След това са станали три. По нататък броя им нараствал според нуждите, тъй като са се променяли целите на развитието. При четвъртата цивилизация са били шест, в петата седем, а при шестата ще бъдат девет. Добавят се две нови обвивки, тъй като се разширяват функциите на човека и нараства енергетичния му обмен с Йерархичните Системи и със Земята. Така, че при представителите на „златната раса” ще бъдат вече девет енерготела, а при следващата – дванадесет.
– Какво представляват двете нови обвивки?
– Това са конструкции от „фините” планове, изготвени за енергии от много по-висок порядък, отколкото са били предидущите. Те са по здрави, защото са разчетени за по-мощен потенциал на душите. Представителите на шестата раса ще имат „екстрени” души, тъй като тяхната мощ ще нарасне няколко пъти. Новите обвивки са така построени, че при натрупване в тях на необходимото количество и качество на енергията, те могат да помогнат в развитието на много способности на човека. В техния строеж са използвани повече цифрови съставящи, каквито са и съставящите енергии на душата.
– Добавените обвивки постоянни ли ще бъдат или временни?
– Добавянето става отгоре и отвътре едновременно
( рис.3 ). Работата е в това, че непостоянните обвивки с времето преминават в постоянно качество. Това става след определено земно Ниво. Тоест, колкото временни обвивки се добавят, толкова от съществуващите временни обвивки преминават в постоянни конструктивни форми. На дадения период на развитие, физическата, астралната, менталната обвивки са временни тела. Няма да броим ефирната, тъй като тя е свързана напълно с физическата обвивка. При добавянето отвън на две обвивки за шестата цивилизация, каузалната и менталната преминават в постоянни форми с един порядък по нагоре. Те се повдигат на едно ниво по нагоре и затова тяхното качествено състояние се изменя.

Обвивките при шестата раса

Рис. 3

г допълнителните временни обвивки, които се добавят към физическото тяло.
Общо стават 9 обвивките за хората от шестата раса.
– Малко е непонятно, как става това. Получава се, че новите обвивки се появяват и в постоянните енерготела, и във временните. Може ли да се поясни по-подробно?
– Човечеството преминава на по-висока степен на развитие. А това е свързано с нарастването на неговия енергетичен потенциал. Затова всички конструкции вече се подготвят за нарастването на енергетичните натрупвания. Във връзка с това се въвеждат и изменения във „фините” тела. Казано по-подробно, към външните обвивки добавяме и две временни. При това две от временните – каузалната и менталната, преминават в постоянни. Нали фактически постоянните тела трябва да нарастват, тъй като душата расте, увеличава се нейния обем. Затова се извършва такъв двоен преход, двойно изменение във връзка с добавянето на нови енерготела. Тоест, нови две обвивки се появяват и в постоянните тела, и във временните. Но от една страна новите обвивки в постоянните енерготела, това са преминалите в постоянна форма временни „фини” тела. А щом като те са преминали вече в постоянно състояние, то към тях се поставят определени укрепвания, монтажни съединения, добавят се много нови детайли. Те се дооформят. Но тъй като от временните, са изведени две енерготела и е останало само едно, то от друга страна към него се добавят две нови временни обвивки. Те конструктивно вече съвсем не подхождат на предишните. Тоест, две нови обвивки се добавят отвън, а две от „ стари-те”, временни обвивки се добавят към постоянните конструкции. В резултат на това, настъпват изменения и във временната част и в постоянната част едновременно.
– Настоящият момент е преходен между петата и шеста цивилизация. Едната, както Вие казахте, плавно преминава в другата. Това не означава ли, че сега се раждат вече деца с девет обвивки?
– Има подобни екземпляри. Появяват се деца с нова конструктивна форма. Но засега новата конструкция се отнася не за всички, а само за някои. За определен период от време на Земята ще има хора и със седем и с девет енерготела. Но когато настъпи пълният подбор на душите, тогава всички ще останат с девет обвивки.
– Защо в първите цивилизации е имало малко тела?
– Те са били много примитивни, работили са само с грубите енергии и на тях не са им били нужни обвивки от по-високия план. Тук има значение и функционирането на Земята, която е работила на ниските диапазони на енергията.
– Има ли такава последователност в нарастването на количествата на обвивките на душата – отначало три, след това четири, пет, шест?
– Не. Невинаги се добавя по една обвивка, а по-често по няколко. Всичко зависи от целта, която се поставя на съответния етап от развитието на душата. Ако казвам, че в Йерархията на всяко Ниво се добавя обвивка, то имам предвид, че в душата се появява нова конструкция, но нямам предвид нейната количествена страна. Но не бива да се разбира това и като безпределно нарастване на обвивките. Тоест, на едно Ниво например, се добавят десет обвивки, на следващото двадесет и т.н. Самите обвивки на високите Нива са много по-модернизирани, отколкото на ниските. Всичко се извършва съразмерно и икономично. При Мен няма нищо излишно. Аз усъвършенствам постоянно всичко.

Изпращане на енергията и
нейната преработка от обвивките

– Определителят изпраща енергия на човека. Зареждането на физическото тяло чрез ефирната или чрез астралната обвивка се осъществява?
– Всяка енергия се изпраща във „фините” обвивки. По нататък става нейното преразпределяне, чак до физическото тяло. Всичко работи като единно цяло. Невъзможно е да се зареди физическото тяло без „фините” му обвивки. От „фините” тела към материалната обвивка енергията постъпва чрез чакрите и чрез тях се движи и в обратен порядък.
– Случва ли се, да се изпрати енергията само в астралната обвивка, минавайки през останалите?
– Енергията се изпраща в астралната обвивка, но тя не може да заобиколи всички останали, поради взаимообмените процеси. Фактически зареждането се извършва чрез всичките обвивки, тъй като те са взаимосвързани в своята работа и не са способни да функционират отделно. Всички те заедно се зареждат и презареждат. Ако една обвивка се зарежда, то обезателно и всички останали получават някаква част преработена енергия, тъй като между тях непременно трябва да съществува енергиен баланс. Но при всеки човек, този баланс е характерен за самия него.
– Каква е последователността в преработката на енергиите от обвивките?
– Първичната енергия за физическото тяло се изпраща от Определителя. Материалното тяло не просто работи с нея, но и я преработва, тъй като чрез нея се извършва определена работа в тялото като механична, химична, физиологична и т.н. Преработената от материалната обвивка енергия постъпва в следващите обвивки и се очиства от тях, т.е. във всяка обвивка тя се преработва в по висок спектър от честоти и по този начин тя става по-фина. Преминавайки от обвивка към обвивка, тя става по фина и по фина т.е. влиза в спектъра на много по-високите честоти. Част от енергията остава в енергийното тяло, а по-малката част обикновено се предава по-нататък. Но всяко енергийно тяло работи по своя програма и своя технология.
– Самостоятелно ли работят обвивките?
– Не, тяхната работа обезателно е свързана с работата на материалното тяло. В него се извършва първичната обработка. Например, за да може да работи астралната обвивка е необходимо във физическото тяло да проработят чувствата. За да може да работи менталната обвивка е нужно да започне да мисли физическия мозък. За да се включи каузалната обвивка в работата, то физическото тяло също трябва да извършва някакви действия и т.н. Всичко се оттласква от материалната обвивка. Дотук говорихме за работата на конкретните обвивки. Обаче, тъй като всичките „фини” тела са взаимосвързани в своята дейност, то на свой ред основната работа, на която и да е от обвивките, води до работа и на останалите „фини” тела. Например, ако ученика решава някаква задача, съответно в индивида ще работи менталното тяло. Тази обвивка е междинна. За да може енергията да достигне до нея от физическото тяло, е необходимо да се извърши определена работа от предидущите тела. А след като менталното тяло завърши своята работа, отново трябва да се включат за преработка на енергията следващите „фини” тела, за да може изчиствайки се, вече „фината” енергия получена от мисловната дейност да достигне до матрицата. Така, че макар и в различна степен, се налага да работят всичките обвивки. Едни извършват основната работа, други второстепенната, а като цяло се получава единен процес за усъвършенстване на душата.
– Качеството на енергиите наработвани от човека, зависят ли от материалното тяло?
– Обезателно. Физическите тела на ниския индивид и на високо развития, имат различен енергетичен строеж и различна качествена основа. Ниската душа изисква и ниска материя, затова нейното захранване ще се различава от захранването на високодуховния човек. Ще се различават техните потребности в духовното им развитие, техните стремежи и желания. И всичко това формира работата на конструкцията на човека с различните видове енергия. Ако ниския човек се наслаждава на затворническа лирика, той наработва в своята обвивка енергия от грубия диапазон. Ако високодуховния човек се наслаждава на хубава лирична мелодия, то той наработва висока енергия. Всичко това естествено е свързано с неговата конструкция, с механизма на устройството на неговите енерготела и физическата му обвивка. Последната се явява основния апарат, възприемащ от околната среда всички дразнители. Затова, колкото по-фина е първата система (физическото тяло – бел.на преводача), толкова по-богат ще бъде спектъра на възприятие на човека и по-високо качеството на произвежданата от него енергия. А всичко това е диапазон на земните енергии.
– Човешките чувства се развиват в посока от въплъщение към превъплъщение. Но ако астралната обвивка, която натрупва енергия от работата на чувствата, се отхвърля след смъртта, то се получава, че всичките енергии наработени чрез чувствата също се отхвърлят?
– Всичките енергии, попадащи в астралната обвивка, се преработват в по-високия спектър и се предават към следващите „фини” тела. Обвивките щателно преработват всичките енергии попадащи в тях и преразпределят тези с най-високото качество към матрицата на душата, а по-ниските задържат в себе си. Затова, за астралната обвивка може да се говори като за механизъм за преработка и за временно задържане на енергиите. Фактически самата обвивка не е нужна. Важен е резултатът от нейната работа, съвместно с физическото тяло и човешката душа. Всичко работи взаимосвързано, а не само за себе си.
– Но душата без материалното тяло и астралната обвивка няма да има нито чувства, нито емоции ?
– Да, в своята основа няма да ги има. Без тях душата престава да усеща това, което тя чувствува, пребивавайки в материално тяло. Цялата ярка чувственост дават материалното и астралното тела. А в самата матрица не се пропускат техните груби енергии, каквито са ниските чувства. Те обезателно се преобразуват в чисти енергии.
– Човек знае как да развива астралната си и ментална обвивки. А по какъв начин да развиват следващите обвивки? Или за това е нужно да бъдат дадени специални програми?
– Човек трябва последователно да премине всичките необходими стадии на развитие и тогава ще се приближи до духовното съвършенство. Естествено, никакво изкуство не може да му помогне в духовното му усъвършенствуване, тъй като всичките жанрове в изкуствата служат на работата само на астралната обвивка, и по-нагоре не го повдигат. Религията, молитвите, информацията за Висшите Нива, които Ние сега ви даваме, служат като основа за развитието на духовността. Но това е само началото. Истинската духовност, човек може да постигне само във Висшите светове. Затова е нужно той да се стреми достойно да изпълни своята земна програма, за да получи правото да премине на висшестоящата степен.
– А свещеника може ли да развие духовното си тяло?
– Свещениците също са различни. Но за да развият
духовното си тяло, не са им достатъчни само молитвите. Много неща са нужни. Освен това, с развитието на човечеството се променят и изискванията към духовността. Това, което се е считало за духовност преди петстотин години сега вече не е, защото човечеството е прекрачило в новата ера и пред него се поставят много по-високи изисквания.
– За всяко човешко въплъщение се съставя нова програма. Тя къде се разполага?
– Човешката програма се пише непосредствено върху „фините” му тела. При това тя се разделя на стадии, т.е. на всяка обвивка се пише отделна програма.
– В матрицата също ли се записва програмата?
– Не, не. Матрицата е хранилище за качества. На нея никога нищо не се пише. В нея се натрупват енергиите, получени и преработени от човека, от неговата душа.
– Но защо програмата се записва на всяка обвивка? Би могло да се ограничи записването ѝ на най-главната.
– На индивида се дава обща програма. Но тъй като той работи с различни по диапазон енергии, то всяко енерго тяло получава своето задание съобразно своя диапазон. И за да се изпълни общата програма, то трябва да изпълни своята си част, да наработи тези видове енергия и тези качества, които са му зададени. Освен това, след смъртта на човека временните обвивки се отделят, а постоянните продължават своята работа и във „финия” свят. Душата продължава да се усъвършенства и след смъртта и тук вече работят по своята програма постоянните тела. Затова е важно, всяка обвивка да има собствена програма, която обезателно да отчита особеностите на нейния строеж.
– Разрушаването на временните обвивки заложено ли е в техните програми?
– Да, заложено е. Всяка обвивка има своето време на съществуване.
– Как се залага времето в програмата на обвивката?
– На материалния план, това са цифри. Всичко се изчислява. Всяка цифра е заредена с определен брой времеви частици (хронони) за физическата обвивка, и други времеви частици за „фините” обвивки.
– Но как става развиването на програмите чрез времето? Времевите частици започват да отлитат от материалното тяло когато се задействува програмата ли ?
– Ако се говори за самата програма, то времето се свързва с нейните събития. Става строго съединяване и управление на ситуациите. Едновременно в самото физическо тяло се развиват процеси, управляеми непосредствено от времето за дадената материя. Разбира се, за човек това е трудно за разбиране, а за Нас е трудно да го обясним, защото при хората отсъствуват много правилни понятия за интересуващите ви категории.
– Когато настъпи смъртта, какво се случва с времето?
– Времето също спира, т.е. програмата идва до последния епизод. Но по нататък продължават да се развиват три други програми. Ефирната, астралната, менталната. Завършва физическата програма, а тези три програми продължават така, че със смъртта не всичко напълно спира. Душата продължава да съществува определено време в други обвивки, а това вече е определен живот в определени условия. Продължава по нататъшното и зареждане с енергия, и преминаване през някакви ситуации вече на „финия” план. Така, че там работят програмите на „фините” обвивки и тяхното време.
– Еднакво време ли пребивават душите на всички хора във „фините” обвивки ?
– За всички души усещането за времето след смъртта е еднакво, но в зависимост от Нивото им на развитие, те пребивават във „финия” свят различно време.
– Душата способна ли е да съществува във всяко време?
– Да. Във всяко време, но на съответствуващото ѝ Ниво на развитие. Тук от значение е времевият потенциал. Ако душата е с малък потенциал и попадне в светове с твърде голям потенциал, то там тя ще бъде смачкана. Затова, за всичко е нужно да се съблюдава съответствието. Съществуват множество светове, намиращи се на едно и също ниво на развитие, и душата там може да пребивава. Но ако се говори по-точно, то самата душа няма времеви единици, тъй като тя е вечна. Но тези обвивки, в които тя се облича, се съединяват с времето на този свят, в който тя се изпраща. Временните обвивки именно са разчетени за времето на конкретния свят.
– Но когато душата отхвърли физическата си обвивка, например, и човек излита от нея, то той не чувствува вече как тече времето ?
– За да се възприеме как тече времето е необходимо такова устройство в материалната обвивка, каквото е „датчика” за времето. Той присъства само в материалната обвивка, която е съединена с единиците на времето за своето Ниво. Затова даденото устройство е способно да ги фиксира. Когато душата излита, то този „датчик” за време остава извън предела на нейните усещания и тя престава да чувствува земното време.
– Приборът, определящ времето, се настройва за физическото време на конкретната материя. А защо на душата не ѝ се дава и друг „датчик” за време, който да ѝ помага да се ориентира във времето на „финия” свят?
– Това вече не е нужно на душата, защото тя пребивава там също временно, готвейки се за ново въплъщение. Да се поставя такова устройство с временна цел, се счита за нецелесъобразно.

Самовнушението и йогите

В последно време (1997 г.) в литературата се появиха множество методики за нетрадиционно оздравяване на човека. Във връзка с това назряха някои въпроси, свързани със самовнушението, психическата енергия на човека и йогите.
– Какво представлява процеса на самовнушение за човека? Изпращане на допълнителна енергия към своите органи или укрепване със силна енергия на астралната обвивка?
– Това са две различни неща. При самовнушението заповедта отива в астралната обвивка, а от нея тя се отправя чрез ефирната обвивка към органите. Настъпва мобилизиране на вътрешните сили на органа, става корекция на неговата работа.
– Извършва ли се допълнително изпращане на енергия?
– При самовнушението човек използва собствените си резерви тоест, ползва се от личното си поле, от своята енергия, затова не трябва да се говори за допълнителна енергия. Той целево насочва своята енергия в нужното място. Но може да се получи допълнително енергия в случай, че човек помоли за помощ своя Определител или Христос. Но ако човек се обръща към Висшите Сили, отново всичко минава през Определителя му. Ако се изпрати допълнителна енергия на човека, след това обаче, той е длъжен да я отработи чрез някакви остри ситуации или други болести, по тежки, но кратковременни. Например едно тежко грипно състояние.
– Каква е силата или енергията, на която се основава самовнушението на човека?
– При самовнушението участва психическата енергия на човека. Именно тя заставя дадения орган да мобилизира своите вътрешни резерви, да доведе до съгласувана работа всичките си клетки. Психическата енергия има способността положително да въздейства на човешкия организъм и да го оздрави. За да могат органите да възприемат командите на своето „ Аз”, то те са устроени специално по съответния начин. Всички органи, освен сърцето, добре възприемат заповедите от „Аза” на личността.
В диалога настъпи пауза. Аз се канех да премина към друга тема, но Бог се обърна сам към нас с въпроса:
– Защо не питате допълнително за сърцето?
– Да – сепнах се аз (Л.Л.), разбирайки, че паузата бе оставена в очакване за допълнителни въпроси за сърцето. Ако не зададеш следващия въпрос и нужната информация или някакво малко откритие веднага отплува в забвението, затова аз веднага се възползувах от подсказката и запитах:
– Защо сърцето не реагира на заповедите ?
– Бог милостиво започна да обяснява:
– Сърцето има пряка връзка с душата. И когато човек му отдава заповед, която произлиза от физическия мозък, тогава се получава, че нисшето в лицето на физическия мозък се опитва да командва Висшето тоест, душата. А Висшето никога не се подчинява на низшето. Затова със сърцето може да се говори само ласкаво, то няма да възприеме никакви заповеди. Него може само да го молите.
– Едни хора се подават на самовнушение, други не – продължих аз започнатата тема. – Каква е разликата между тези два типа хора?
– Разликата е в енергетичния строеж. При едни конструкцията е такава, че импулса – заповед, изпращан от физическия мозък към органите не достига до тях. Органите не го слушат.
– Кой не може да се занимава със самовнушение – ниските или високите личности?
– Самовнушението не е свойствено за Високоразвитите личности. Но това е създадено така специално, като мярка за предпазливост. Високите личности имат голям енергопотенциал и за да не навредят на своите органи, които са с малък физически потенциал е поставена блокировка. Иначе, те могат просто да ги изгорят. А който имат слаба енергетика, добре се поддава на самовнушение и може да се самолекува. Впрочем, заради това, че екстрасенсите имат голяма енергетика, те също не могат да лекуват себе си. Нито един екстрасенс не е способен да се самоизлекува – твърде голяма е разликата между ниския потенциал на материалните органи и мощния потенциал на тяхната душа. За помощ те трябва да се обръщат към другите и да търсят други методи на лечение.
– Такова качество като самовнушението, съществува ли при Определителите?
– Не, на тях не им е нужно. Това качество при тях е заменено от силна воля. Силата на волята решава всичко.
– Хипнозата – това също ли е въздействие на по-силната енергетика върху по-слабата?
– Да. На човека със силна енергетика, с мощен потенциал на душата, хипнозата не действа. Такъв човек е като затворен за хипнотизатора. Човекът на самовнушението, това е млада душа, не успяла да натрупа голяма енергетика и затова по-силната енергия на хипнотизатора въздейства на по-слабата енергетика. Големият потенциал подчинява на себе си по-малкия.
– Йогите се носят над Земята, преодолявайки собствената си тежест. По какъв начин постигат това?
– При йогите, теглото на физическото тяло намалява за сметка на „фините” им обвивки. Те имат много мощно астрално тяло, а то има силен енергиен заряд. Другите, приближени до материалното им тяло обвивки, също са много големи. Освен това, тези груби енерготела са заредени с едноименен за Земята енергопотенциал и това помага на йогата да се отблъсне със своите обвивки от нея, излитайки и носейки се във въздуха ( рис.4). Голямо значение в това явление има и познанието им за методиката или за особения код. Без да знаят кода те не могат да излетят. Кодът им се разкрива Свише. Но, разбира се, те не го разкриват никому.

Рис. 4

– Ако обикновен човек се възползва от този код, ще може ли да похвърчи?
– За това не е достатъчен само кода. Трябва и „фините” обвивки да са развити по съответния начин. Те трябва да имат и определен енергетичен заряд.

Заболявания на обвивките

На медицината е добре известно, доколко материалното тяло на човека е подложено на всевъзможни заболявания. „Фините” обвивки са изградени от друга материя, но това спомага ли за тяхната защита от болести и увреждания? Ще се постараем да изясним това със следващия диалог.
– Физическото тяло е много уязвимо и човек често го поврежда. То е подложено на различни заболявания. А как стоят нещата в този план с „фините” обвивки?
– Такива продължителни заболявания, както е при материалното тяло, при тях не се случват, но се случват различни малки повреди. Обаче това не следва да се смесва с изкривяването на човешкото биополе. Биополето се поражда от материалното тяло и зависи от него, а „фините” обвивки като етерната и астралната например, са самостоятелни конструкции.
– Някой способен ли е на „финия” план да повреди „фините” ни тела?
– Има такива същества – вампирчета, които паразитират върху „фините” тела на човека. Те се прилепват към тях и изсмукват тази енергия, която им е необходима.
– Каква е причината за тяхното внедряване в човека ?
– Това е вампирски паразитизъм. Човек трябва в състояние на медитация да прочиства своите обвивки, но той не знае способите за тяхната хигиена. Може да го извършва чрез молитви. Те добре очистват „фините” тела от всякакви енергопаразити.
– Определителят на човек знае ли за тези енергопаразити и за тяхното внедряване във „фините” структури на неговия ученик?
– Да, известно Му е.
– Той може ли да възпрепятства това?
– Може, ако за това разполага с достатъчно количество енергия. Обикновено при Определителя е натрупано определено количество енергия, необходима за живота на човека, и няма нищо излишно. И затова, за да избави ученика си от каквото и да било, Той трябва след това да съкрати макар и с не много неговия живот, защото на Него (Небесният Учител) няма да му достигне енергия, за да доведе своят подопечен до края на програмата му. С разходите на енергия е много строго. Затова се налага да се постъпва по следния начин. Ако в някое място се добавя, то на друго се намалява. По тази причина живота на човека може да се съкрати или ще му се случат сложни ситуации. Поради тази причина Определителя може да не премахва тези енергетични паразити, за да не съкращава неговия живот или за да не го усложнява. Но човек винаги има възможност да се бори с тях и сам. За това трябва само да приложи усилие.

Йерархичност на обвивките

„Фините” обвивки, или иначе казано – енерготелата, имат различно устройство и са изградени от различни енергоматерии. Дали има скрити някакви закономерности при тяхното подреждане или всичко се обяснява със свойствените им функции? Ще се постараем да си изясним това на поредния ни сеанс за връзка с Бога. Нашата контактьорка Л.А. Секлитова се настройва за връзката. Започва контакта.
Въпрос:
– По рано Вие казахте, че в човека също съществува Йерархия. За Йерархията във физическото тяло ние знаем, че всички органи в него са разположени йерархично. Но какво представлява йерархичното изграждане на енерготелата?
Отговор:
– Всяка обвивка се намира на своето Ниво на развитие и работи със съответствуващите на това Ниво типове енергия. Сега човек разполага със седем енерготела. В по-съвършените ще бъдат девет, после ще станат дванадесет и така нататък. Ако се приеме за Абсолют самата душа, а за първо Ниво – материалното тяло, то движението започва от материалната обвивка, от ниското към Абсолюта, към ядрото на душата. И всяка обвивка ще изразява определено Ниво на енергията. Съответно обвивките ще са разположени по нарастването им. Колкото е по близко до душата, толкова е по-висш порядъка на „финото” тяло.
– Но човек има четири временни обвивки и три постоянни. Временните той отхвърля след смъртта. Получава се така, че му остават „фини” тела само за три Нива.
– Не забравяйте, че човек засега еволюционно се намира много ниско.
– Но как именно той ще премине сто Нива на развитие на Земята, ако има само седем обвивки?
– Една обвивка е предназначена за множество земни Нива на развитие. Може да се каже например, че Нивото, което отговаря на енергетиката на обвивката, се състои от няколко поднива на усъвършенстване. Да речем, че човек трябва да премине двадесет или повече земни Нива на развитие, за да запълни астралната си обвивка. Но тъй като той прави грешки и трупа карма, то за да премине едно земно Ниво, може да му се наложи да го преминава тридесет и повече пъти, докато неговите общи натрупвания от тези двадесет или повече земни Нива, не достигнат пределното състояние, съответстващо на даденото Ниво за това „фино” тяло. Така, че да се запълни собствената обвивка с нужното качество, също не е проста работа.
– Според еволюцията, обвивките се запълват последователно и постепенно или всички едновременно?
– Запълването става едновременно за всички обвивки, но в различни количествени отношения, защото всичките те са взаимосвързани. За всяко земно Ниво от стоте, има определени количествени и качествени показатели за достигане. Затова всяко земно Ниво, душата ще преминава дотогава докато не достигне нужните нормативи, а това обезателно ще се изразява с набирането от обвивките и на някакви конкретни енергии. И когато човек достигне стотното си Ниво на развитие, то всичките му обвивки ще достигнат такова пределно състояние, че той вече няма да може да съществува във физическо тяло.
– Междинен етап ли се явяват временните обвивки в строежа на постоянните енерготела?
– Може и така да се каже. Те обезателно внасят своята част в качеството на енергията. Ето така вървят поднивата.
– Всички хора достигат до стотното Ниво на Земята и само след това преминават в Йерархията. Получава се, че всички хора стават подобни един на друг, след като набират едни и същи видове енергии, както и едно и също количество?
– Всички те достигат еднакъв енергопотенциал, който им позволява да се повдигнат по-нагоре. Но в количествено отношение той също варира в незначителни размери. Що се отнася до качественото съдържание, то всички души запазват своята неповторимост, за сметка на различното съчетание на енергиите. Обвивките на всички хора са различни по плътност, по цвят и по вътрешно съдържание. При еднакви по мощност души, хората ще продължат да се различават със своята индивидуалност.

Енерготелата на други същества

Да се познава „финия” човешки строеж е хубаво, но време е нещо да се изясни и за строежа на други същества.
– Колко обвивки имат извънземните?
– Това зависи от Нивото им на развитие и от условията на средата за обитаване. Колкото е по високо Нивото на съществото, толкова са повече и обвивките.
– Ние по рано считахме, че количеството на обвивките с развитието се намаляват. Изхождахме от това, че човек след смъртта изхвърля своите обвивки.
– За физическия свят това действително е така. Част от „фините” тела се налага да се отхвърлят, но в енергетичните светове т.е. в Йерархията става нарастване броя на енерготелата, тъй като става израстване на личността. Във всеки нов свят, личността преминава няколко стадия на развитие, извършва определено количество енергонатрупвания. И за тези натрупвания се предоставят нови обвивки. Енергиите на различните светове не се смесват, а се намират в своите обеми, но в тези обеми те се разпределят съобразно тяхната поредност.
– Какво се случва с обвивките на душата на човека при движението и по степените на Йерархията? Увеличава ли се броя на обвивките ѝ ?
– Да. Когато душата преминава от едно Ниво в Йерархията на друго, тя получава нови, допълнителни обвивки тоест, енерготела. Всичките те помагат да се формира Йерархичния строеж на енергията вътре в самата Същност. Всяка такава обвивка може да се приеме за Ниво. Затова душата, преминавайки йерархичното си развитие, става подобна по строеж на самата Йерархия. Във всяка нейна „фина” обвивка, енергокомпонентите се натрупват също не безразборно, а съгласно своето Ниво на принадлежност. Във всичко има системност и порядък, и едното повтаря другото. Колкото по-високо се повдига душата, толкова повече обвивки получава тя, тъй че в крайна сметка започва да съответства на Абсолюта.
– Ако се вземат Определителите, които ръководят човека, нали Те също имат различен строеж и развитие. Еднакъв ли е броя на обвивките при ниските по развитие Определители и при високите?
– Разбира се, че е различен. Нали и Те също се усъвършенстват.
– А при Управителите обвивките им повече ли са от тези на Определителите?
– Да. Колкото по високо е личността, толкова повече енерготела има тя. По своето ниво на развитие, Управителите стоят по високо от Определителите.
– Във връзка с прехода на нов етап на развитие, числото на обвивките на Земята също ли нараства? Ако да, на колко?
– На три.
– Новите обвивки свидетелстват за това, че при Земята се появяват нови свойства?
– Свойствата не се дават, а всеки сам си ги наработва със своя труд. Те се появяват в процеса на самореализацията и самозащитата. И когато душата наработи определени качества, тогава ѝ се дават допълнителни обвивки. А просто така никому нищо не се дава.
– Значи всяка душа преди да получи новата обвивка, трябва да наработи определени качества?
– В този случай Аз говоря за Земята – уточни Бог – когато тя запълни с необходимите натрупвания съществуващите обеми, то след тяхното запълване автоматически се откриват други, запасни обеми.
Началото на тяхното запълване дава сигнал, че на душата е нужна нова обвивка и за това ѝ се дава нова, допълнителна обвивка. И новите качества преминават вече в този нов обем. Тоест, за появяването на нова обвивка са необходими определени предпоставки.
– Но самата обвивка предварително ли е разработена на друго място?
– Да, тя се изчислява за определен потенциал и механизъм на работа. Въобще, всички обвивки, за която и да било форма на съществуване, за който и да било свят, се изчисляват, разработват и конструират от отделна йерархична Система.
– А животните имат ли обвивки?
– Да, всяка душа, изпратена в който и да било свят, има защитна обвивка и обвивка, осъществяваща връзката между дадения свят и този план, откъдето става управлението на тази форма. Добавят се и други обвивки в зависимост от изпълняваните функции.
– Колко обвивки имат животните?
– Три. Физическа, етерна (или ефирна – бел.на прев.) и астрална.
– Но някои животни са много умни. Нима те нямат ментална обвивка?
– Те мислят чрез астралната си обвивка. Но даже и много от хората засега също мислят с тази обвивка.
– В шестата раса ще нарасне броя на енерготелата при хората. При животните също ли ще се прибавят?
– Не. Животните са междинно, временно звено в еволюцията. Те ще изпълнят функцията си и когато човек премине напълно в енергетично състояние, ще престанат да съществуват. Затова животните доработват програмата си, а броя на „фините” им тела остава предишния.
– А колко обвивки имат растенията?
– Също три. При тях вече работят зачатъчни чувства и затова работи и астралната обвивка. Но енергетичния и заряд е слаб, много по слаб от този на животните.
– Камъните също ли имат обвивки?
– Те имат само една обвивка, защитната, която изпълнява множество разнообразни функции, необходими за дадената форма на живот.

Лариса Секлитова и Людмила Стрелникова за Bultimes.com
Превод: Николай Николов

© Copyright, Bultimes.com All rights Reserved

* Този текст не може да бъде препечатван и копиран в други медии без изричното разрешение на редакцията на biltimes.com