Наредба Н-18

в НОВИНИТЕ ОТ БЪЛГАРИЯ

• поставя огромен риск за сигурността на защитена информация, търговска тайна, ноу-хау, лични данни и др.;
• предвижда налагането на прекомерни имуществени санкции и принудителни мерки (запечатване на търговски обект за срок до 30 дни), за които се допуска предварително изпълнение и които могат да причинят неплатежоспособност на всеки един търговец, особено при сезонните бизнеси;
• ограничава модерния бизнес с изисквания за хартиени фискални бонове;
• прави невъзможно използването на системи за цялостно управление на бизнеса (ERP системи), които имат за цел оптимизиране, контролиране и администриране на комплексни търговски или производствени процеси;
• изисква значителни инвестиции за промяна на установени бизнес модели и процеси и специално разработени софтуери, за да се постигне някакво изпълнение на множеството неясни или неизпълними изисквания на Наредба Н-18;
• ще доведе до преустановяване на търговската дейност на множество търговци, особено в случаите на електронни магазини;
• ще доведе до емиграция на бизнес, търговци и електронни магазини към чужди юрисдикции, като освен допълнителни разходи за електронните магазини, ще намалеят и приходите за фиска.

Снимка на Българска Асоциация на Заведенията - БАЗ.