Живеем според правилата на МВФ

в ПО СВЕТА

И така господа, изпратиха ми едни добри хора, един интересен документ, именуван „РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ – ДОКЛАД НА ПЕРСОНАЛА ЗА КОНСУЛТАЦИИ ПРЕЗ 2017 Г. В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЧЛЕН IV“. Документът е разработен от МВФ за Русия, това са правила за живот за Русия.

Ето връзка с него източ­никът.

Грешила съм за правителството, че гадовете вдигат пенсионната възраст, ДДС вдигат. А те просто изпълнявали поставената задача от окупационната администрация.

Доказателство. На малцина ще му се поиска да чете пълния документ, но ето интересното.

16. Длъжностните лица са поели ангажимент за бюджетна консолидация. Те разглеждат своя бюджет за 2017 г. с поправките като ясен сигнал, че консолидацията ще продължава дори и при по-високи цени на петрола. Те отбелязват, че усилията за подобряването на събирането на данъци чрез намаляване на неформалните дейности дават резултати. Те също така отбелязват, че са започнали работа за намиране на подходящи мерки за консолидация, включително използване на тестове за социални придобивки. Длъжностните лица смятат, че правилото за бюджета не само ще създаде котва за бюджета, но по-важното е, че ще защити бюджета от нестабилни колебания в цените на петрола и ще намали тяхното въздействие върху икономиката. Според тях бюджетното правило с фиксирана (в реално изражение) цена на петрола е по-опростено, по-прозрачно и по-лесно за докладване на обществеността. Вместо да се използва гъвкав контрол на индекса на цените на петрола, се обмисля възможността за прилагане на разпоредбите за освобождаване от правилата в случай на трайно по-ниски цени на петрола (установяването на ограничения за тегленето на пари от Резервния, когато спестяванията достигат определено прагово ниво), за да се предотврати изчерпването на резервите. Те обаче признават, че обвързващият ефект на този механизъм може да не е достатъчно строг, тъй като не предвижда ограничения на заемите. Въпреки че одобрението на пенсионната реформа може да се появи само след кратко време след президентските избори, те обсъждат три групи мерки, които могат да бъдат взети под внимание: i) увеличаването и изравняването на законоустановената възраст за пенсиониране; ii) намаляване на пенсионните доходи в случай на ранно пенсиониране; iii) намаляване на пенсионните плащания за пенсионерите, които не са достигнали задължителната пенсионна възраст. Те се съгласяват, че фискалната политика на федерално равнище трябва да има за цел да подпомогне развитието на данъчната основа в регионите и отбелязват, че те са започнали да развиват стимули, които биха насърчили регионите да увеличат приходите си.

Ти да видиш.

Всичко е планирано още през 2017 г. А ние, балъците, не сме прочели навреме необходимите документи.

А сега по ДДС.

31. Персоналът на МВФ отбеляза фискалните мерки, които ще подкрепят износа на стоки без обмен и перспективи за растеж в средносрочен план. Правилно бюджетно правило за цената на нефта ще намали влиянието на цените на петрола върху ефективния валутен курс и ще защити конкурентоспособността от нестабилността на цените на петрола. В допълнение, може да има потенциал за промяна в данъчната политика, която ще допринесе за повишаване на конкурентоспособността на, например, преминаването от данъците върху труда към облагане на потреблението (намаляване на вноските за социално осигуряване от 30 на сто до 22 процента и увеличаване на ставката на ДДС от 18 до 22 на сто ), като по този начин се създава временен стимул за износ и се допринася за намаляването на неформалната заетост. Характеристиките на взаимодействието на фискалната политика между федерално и регионално ниво, трябва да гарантират, че трансферите не са създадени от погрешни стимули за развитието на регионалната данъчна основа и не ограничават развитието на частния сектор. Макар че трансферите на федералното правителство да е довело до икономически растеж в регионите, като цяло, те са довели до факта, че този растеж е повлиян по-малко от собствени източници, което и доведе до спад в ръста на производителността. По-общо, предвид несигурните перспективи за цените на петрола, е необходима промяна във фокуса на фискалната политика. Първата цел трябва да бъде увеличаването на нефтените приходи и подобряването на баланса между текущите и капиталовите разходи. Смяната на разходите в полза на насочването на повече ресурси към публичните инвестиции трябва да помогне на Русия да се премести от своя модел на растеж с ниска производителност и ниски инвестиции. И накрая, параметричната пенсионна реформа, по-специално увеличената пенсионна възраст, установена в законодателството, може да помогне да се компенсира отрицателното въздействие на демографските тенденции върху пазара на труда

Ето тока. Всички помнят разговорите за понижаването на социалните данъци в страната срещу увеличението на ДДС. Намери се както винаги най-лошият, най-груб вариант и ДДС ще вдигнато, но няма да намалят социалните разходи.

А сега внимателно следете управленците на Русия от МВФ. Те стимулират максимална продажба на петрол, за да не стане изгодно за страната да произвежда бензин и воала – ръстът на цените на бензина е осигурен.

Още нещичко:

Бюджетната корекция трябва да бъде подкрепена от мерки за качество.

Възстановяването на тригодишната рамка на бюджета в рамките на федералния бюджет за периода 2017-2019 г. е сигурна крачка към намаляване на несигурността на политиката. Освен това предвидените нива на фискална консолидация са подходящи, тъй като осигуряват устойчиво приспособяване към необратимо понижаване на цените на петрола при условия на икономическо възстановяване. Консолидацията обаче се основава на намаление на разходите, които не са от целеви характер. Поради това следва да се предвидят по-постоянни и по-целенасочени мерки, за да се защитят бюджетните разходи, които благоприятстват растежа, и да се направят значителни промени в устойчивостта. И накрая, реформирането на параметрите на пенсионната система може с течение на времето да даде значителни икономии на бюджета и да помогне за намаляване на негативните демографски тенденции на пазарите на труда.

По нататък нещо по-тъжно:

36. За да се поддържа средносрочната устойчивост и да се смекчи въздействието на нестабилността на цените на петрола, бюджетното правило за доверие е от основно значение. Програмата за закупуване в чуждестранна валута служи като краткосрочен инструмент за попълване на буферните бюджетни резерви, но не е пълноправно бюджетно правило. Едно надеждно фискално правило, което би осигурило дефицит на подходящо ниво, би довело до намаляване на несигурността във фискалната политика. Настоящото предложение на официалните органи относно бюджетното правило, макар и като цяло адекватно, може да бъде подобрено. Като правило, може да се направят промени, които да позволят фискални политики, по-плавно да се адаптират към постоянните промени в цените на петрола, както и създаване на значителна част от спестяванията, имайки предвид, че настоящите и прогнозираните петролни първични дефицити в Русия са по-високи от равнището, задавано от дългосрочните контролни значения за бюджетната сфера.

Да го преведа на разбираем език – УВЕЛИЧАВАНЕ НА ПЛАЩАНЕТО НА ДАНЪЦИТЕ!

Мислихме, че Набиулина е измислила всички тези танци с 4% инфлация. ХА!

17. Либерализирането на паричната политика бе възобновено. След като се запазиха непроменени условията за половин година, Централната банка на Руската федерация (CBR) възобнови своя цикъл на либерализация през март, като намали лихвения си процент с общо 75 б.т. до 9.25%. Целевата инфлация в размер на 4% беше практически достигната, тъй като през април инфлацията спадна до 4,1% поради ниското потребителско търсене, поскъпването на рублата и спада в цените на храните поради добра реколта. Въпреки факта, че основната инфлация продължава да намалява, Централната банка продължава да се страхува, че тенденцията за намаляване на инфлацията може да се промени бързо наопаки, особено в умерено надценена валутен курс, което би застрашило постигането на целта за инфлация от 4% до края на годината. Властите са започнали опити за информиране на целта на средносрочната инфлация – срещу параметрите на толерантност от целевото равнище, и за колко време – в същото време като се има предвид необходимостта от поддържане на инфлационни очаквания в фиксирания държавата.

19. Персоналът на МВФ препоръча на Централната банка на Русия да разшири стратегията си за информиране за по-дълъг хоризонт от края на годината. Към днешна дата Централната банка на Руската федерация се фокусира върху постигането на целта за инфлация на 4% до края на 2017 г., а комуникационната стратегия се съсредоточи главно върху тази цел. Персоналът на МВФ посочва , че Централната банка на Русия би било разумно да разшири фокуса на информационната си работа отвъд целта от 4% до края на годината и да я изясни какво трябва да поддържа инфлацията с 4% след това. Персоналът на МВФ посочва също така, че при всякакви обстоятелства опитът за поддържане на инфлацията на целевото равнище може да доведе до нежелана колебливост на продукцията. Персоналът препоръчва на Централната банка на Русия да представи в по-разширен формират своите средносрочни цели за сметка на всяко определение на хоризонта, където се планира да достигне това ниво, или от това, което е нейната цел инфлационния хоризонт е средното равнище в средносрочен план.

А ето, че ги има и проблемните банки, които трябва да се спасяват с бюджетните пари, а не от ЦБ. Оказва се, че Русия е поела следните задължения:

25. Въпреки че отворената система за уреждане на проблемните банки, управлявани от Централните, има някои положителни характеристики, тя все още не съответства с международните стандарти. Решението за замяната на заеми с лихвени проценти под пазарното директно вливане на капитал трябва да се намали съотношението на тежест, за да се премахнат факторите, възпиращи ускоряването урегулиране на проблемните кредити и намаляване на времето за разрешаване на проблемните банки. Реформата обаче не гарантира пълното изпълнение на ангажиментите, поети от Русия в рамките на Групата на 20-те, за въвеждане на „Ключови характеристики на режимите за ефективно разрешаване на проблемни ситуации“ на Съвета за финансова стабилност“. Освен това в този механизъм остават някои недостатъци. Първо, новият закон не предвижда замяната на финансиране от централната банка на Русия за сметка на федералното правителство, а в същото време бюджетът ще носи непреките разход, което се дължи на намаляване на печалбите на Централната банка на Руската федерация, което не е отразено в явна форма. На второ място, модифицирана процедура за разрешаване на проблемните банки не съдържа разпоредби за обмен на дълг закон за капиталови инструменти, което увеличава разходите на държавата във връзка с интервенцията.

Накратко казано, ние сме под истинска окупация. Докато сме управлявани от МВФ, не трябва да очакваме нищо добро.

Превод: Поглед.инфо

КОНКРЕТНО ПО ТЕМАТА:

ПО ТЕМАТА:

България е управлявана от Световния лихвар, правителствата имат роля на параван