Новият областен управител на Софийска област издаде З А П О В Е Д за спиране продажбата на държавни имоти

в България


Губернаторът на Софийска област – Илиан Тодоров, спря продажбата на държавни имоти

Със заповед на губернатора на Софийска област – Илиан Тодоров, е спряна продажбата на държавни имоти, съобщават от ведомството.

С оглед защита на държавния интерес и извършване на обстоен анализ за целесъобразност при управлението на държавни имоти, считано от днес 8 юни 2017г. със заповед на Областния управител на Софийска област № ОА – 138/08.06. 2017 г. . се спират продажбите на имоти – държавна собственост на територията на Софийска област, по реда на чл. 44,ал.2 от Закона за държавната собственост.

З А П О В Е Д
№ ОА – 138
София, 08.06. 2017 г.

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията /ЗА/ и чл. 27 от Устройствения правилник на областните администрации /УПОА/,

С П И Р А М :

Инициирането на процедури за продажба на имоти – държавна собственост, по реда на чл. 44, ал. 2 от Закона за държавната собственост, управлявани от Областния управител на Софийска област

М О Т И В И:

Областната администрация на Софийска област е административен орган, на който по силата на закон са предоставени правомощия да организира управлението и разпореждането с имоти – държавна собственост. С нормата на чл. 18, ал.1 от Закона за държавната собственост /ЗДС/ на Областния управител пряко е вменена компетентност да управлява имоти – държавна собственост, които не са предоставени за управление по установения ред на министерства и ведомства. С оглед притежаваното по закон право, обективирано в ЗДС, Областният управител може едностранно да взема решения и да издава заповеди за законосъобразното и целесъобразното управление и разпореждане с държавните имоти. На основание гореизложеното, с оглед защита на държавния интерес, както и необходимостта от извършване на обстоен анализ за целесъобразността от извършване на разпоредителни сделки с имоти – държавна собственост, е необходимо налагането на временна забрана за иницииране на процедури по продажба на имоти – държавна собственост, по реда на чл. 44, ал. 2 от Закона за държавната собственост, управлявани от Областния управител на Софийска област. Заповедта може да бъде променяна, допълвана или изменяна със Заповед на Областния управител на Софийска област. Заповедта да бъде доведена до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение. Контрол върху изпълнението на заповедта ще упражнявам лично.

БЛИЦ

loading...

Последни от България

Отиди Горе